ALGEMENE VOORWAARDEN EN BOEKINGSVOORWAARDEN HUIDTHERAPIE ZUID-ZUID HOOGSTRATEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten: de besloten vennootschap BV Antwerp Marketing Services BE 0790 284 437 met hoofdzetel Amerikalei 202, 2000 Antwerpen, en exploitatiezetel Arthur Goemaerelei 50, 2000 Antwerpen én Bredaseweg 32, 2322 Hoogstraten. Cliënte: de persoon die bij Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten aangaat; Diensten: alle door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten verrichte dienstverlening gericht op huidtherapie in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de kliniek en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van producten; Behandelingen: alle door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten aangeboden behandelingen; Producten: alle door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten gebruikte en te koop aangeboden producten; Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënte aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden; Productverkoop: de verkoop door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden; Skin professional: de bij Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten werkzame persoon die de behandelovereenkomst en de productverkoop tussen de cliënte en Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten feitelijk uitvoert en de diensten verleent. Waar de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt natuurlijk ook de mannelijke vorm bedoeld.ANNULERINGSVOORWAARDENAfspraken voor een behandeling kunnen tot minimaal 6 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijziging binnen 6 uur voor de afspraak wordt het voorschot dat gold als aanbetaling voor de gereserveerde plaats ingehouden.Indien de cliënte meer dan 6 uur voor de afspraak wenst te annuleren of wijzigen, kan zij via e-mail een herboeking aanvragen met behoud van het voorschot.

Geschillenregeling
Geschillen met betrekking tot de uitgevoerde behandelingen dienen rechtstreeks te worden geregeld met de desbetreffende therapeute. De therapeuten werken onder eigen vennootschap en BTW-nummer. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten, als merkdrager, is in geen geval verantwoordelijk voor de uitgevoerde behandelingen door zelfstandige specialisten.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk. Eventuele door cliënten van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst
Voorafgaand aan het aangaan van de behandelovereenkomst wordt de cliënte door de skin professional geïnformeerd over: – de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten; – de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling; – de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden; – de verwachte duur en frequentie van de behandeling; – de eventuele alternatieven voor de behandeling; – de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling. Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) behandelovereenkomst aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten verstrekt of de betreffende behandeling feitelijk ondergaat. In geval van minderjarigheid van de cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Artikel 3: Productverkoop
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst. Bij de verkoop van producten wordt de cliënte desgewenst door de skin professional geïnformeerd over: – de eigenschappen van het product; – het gebruik van het product; – de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product; – de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte
De cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de skin professional te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of de productverkoop. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of de productverkoop opschorten of weigeren. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

Artikel 5: Verplichtingen Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten voert de behandelovereenkomst en de productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten zich tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de skin professional stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte altijd contact opnemen met Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten. Dit is van het grootste belang. De skin professional zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft cliënten recht op kosteloze nazorg middels nader advies van de skin professional.

Artikel 7: Annulering Behandeling
Afspraken voor een behandeling kunnen tot 6 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na 6 uur voor een afspraak is de cliënte het aanbetaalde voorschot van de geplande behandeling verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn. Bij het zonder tijdige annulering tot 6 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte het aanbetaalde voorschot van de geplande behandelingverschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn. Als Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten binnen 6 uur voor een afspraak de geplande behandeling opschort wegens omstandigheden aan de zijde van de cliënte, zoals bijvoorbeeld het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is de cliënte het volledige voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd. De administratie van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling.

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties ProductenGekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is. Gekochte producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten te worden gemeld. Ten aanzien van gekochte producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de cliënte aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is gemeld en de cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten hanteert voor de diensten de tarieven, zoals voor wat betreft behandelingen vermeld in de behandelovereenkomst en voor wat betreft de productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling heeft Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de cliënte meegedeeld.

Artikel 10: Betaling
Voor alle diensten van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten dient direct te worden betaald. Indien Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten en de cliënte overeenkomen dat enige dienst niet direct behoeft te worden betaald, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Betaling door de cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de cliënte zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De cliënte is dan gehouden tot vergoeding aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de cliënte de eventuele door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00. De productverkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de cliënte volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de cliënte eigenaar van de gekochte producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten eigenaar van de producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de kliniek. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: OvermachtHuidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 14: Klachtenregeling
Cliënte is gehouden om klachten over verrichte diensten en/of over de producten onverwijld aan Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten te melden, bij voorkeur schriftelijk. De cliënte kan bij Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten ook terecht met klachten over de behandeling en over de wijze waarop de behandelovereenkomst en/of productverkoop tot stand is gekomen. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten neemt klachten serieus en zal er alles aan doen om een passende oplossing te vinden. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepaling
Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten is bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Huidtherapie Zuid-Zuid Hoogstraten zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de cliënte meedelen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënte in werking zodra de cliënte van de wijzigingen in kennis is gesteld.
Locatie AntwerpenArthur goemaerlei 50 Antwerpen Openingstijden
Ons team staat  6 dagen per week voor u klaar! Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00
ook geopend op zon- en feestdagen
Locatie HoogstratenBredaseweg 32 Hoogstraten Openingstijden
Ons team staat  6 dagen per week voor u klaar! Boek online
 • Ma 09:30-22:00
 • Di 09:30-22:00
 • Wo 09:30-22:00
 • Do 09:30-22:00
 • Vr 09:30-22:00
 • Za 09:30-22:00
 • Zo 09:30-22:00
ook geopend op zon- en feestdagen