1. Algemeen

GCV VITAMINA onder de benaming “The Wellness Room” is een club die haar ruimte en faciliteiten ter beschikking voor het leveren van diensten aan het klanten door middel van wellness, massage en beauty. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van GCV VITAMINA en op elke overeenkomst gesloten tussen de klant en GCV VITAMINA. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klacht, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2. Maken van een afspraak

De klant kan een afspraak maken via telefoon, live chat, e-mail, of via online boeking. Vervolgens wordt door GCV VITAMINA een email gestuurd aan de klant met een aanbod tot contract. In dit aanbod worden de door de klant gevraagde diensten weergegeven. Het contract tussen de klant en GCV VITAMINA komt pas definitief tot stand indien de klant het voorschot heeft betaald. Indien de klant dit niet betaald heeft, heeft GCV VITAMINA het recht het aanbod in te trekken.

3. Kennisname en aanvaarding

Bij het aanbod zoals bepaald in artikel 2 worden de Algemene voorwaarden bij doorgestuurd. Indien de klant deze bevestigt, wordt hij geacht van deze Algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De Algemene voorwaarden worden toegestuurd op een duurzame dragen (pdf), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen of afgedrukt, zodat de Algemene voorwaarden achteraf eenvoudigweg kunnen worden geraadpleegd.

4. Prijzen

Alle prijzen die staan op de website (https://www.the-wellness-room.be/prijzen-massages/) worden met de meeste zorg geplaatst. Mogelijke fouten in deze prijzen binden GCV VITAMINA niet. De definitieve prijzen zijn de prijzen welke zijn weergegeven in het aanbod zoals bepaald in artikel 2. De prijs van het aanbod zoals bepaald in artikel 2 is niet noodzakelijk de totale prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de klant extra worden gevraagd en zullen aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Last minute acties: deze kan je terugvinden via onze Facebook page of Homepage, het aanbod is enkel geldig op de daar vermelde acties, reservaties voor de last minutes zijn enkel geldig wanneer online geboekt wordt ten vroegste vanaf aankondiging van de actie en ten laatste 5 minuten voor aanvang van het Last Minute arrangement. Reserveren voor de last minute kan enkel online.

5. Betaling

Alle gelden zijn gedeeltelijk online te betalen voorafgaand aan de diensten. Dit dmv. een online voorschot.

6. Bedenktijd en herroepingsrecht

De klant, in zijn hoedanigheid als consument, heeft conform artikel bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan GCV VITAMINA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 3 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. In de volgende gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien: – Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant is begonnen voor het einde van de bedenktijd In concreto betekent dit dat de bij een overeenkomst op afstand met GCV VITAMINA, niet beschikt over een recht om van de overeenkomst af te zien in de volgende gevallen: – De klant handelt in een hoedanigheid van handelaar – De klant wijzigt een dienst minimum 3 kalenderdagen op voorhand.

7. Annulatie door de klant

Voorschotten worden niet teruggestort. Wijzigen van afspraken kan, mits 3 dagen op voorhand op papier doorgegeven via e-mail of chat. In dat geval wordt het voorschot ‘bevroren’ en bijgehouden tot maximum 14 dagen na de oorspronkelijke datum van behandeling. U dient ons terug te contacteren voor een nieuwe afspraak in te plannen, zonder daarvoor een extra voorschot te betalen.

Afspraken wijzigen kan éénmalig. Wanneer de klant voor een tweede keer wil wijzigen, is het voorschot definitief kwijt en moet voor iedere nieuwe afspraak een extra voorschot worden betaald. Wijzigt de klant de boeking minder dan 3 dagen op voorhand, is het voorschot definitief kwijt.

Bij last minute boekingen voor de dag zelf worden geen annulaties of wijzigingen aanvaard.

Wijzigen of annulaties met beurtenkaart

Abonnementsklanten die te laat wijzigen of cancellen verliezen 1 beurt. Dit kan bijvoorbeeld een bonusbeurt zijn.

Wat als u door omstandigheden te laat komt?
Wanneer u door omstandigheden te laat komt en uw afspraak niet meer kan doorgaan, gelden dezelfde regels als wanneer u laattijdig cancelt. Indien uw afspraak nog wel kan doorgaan, maar met minder behandeltijd, dient u toch de volledige prijs te betalen.

8. Annulatie door The Wellness Room

Indien The wellness Room de overeenkomst annuleert minder dan 1 dag voor de gemaakte afspraak heeft de klant recht op een volgende behandeling aan 50% korting. Wanneer The wellness Room de overeenkomst annuleert meer dan 2 dagen voor de gemaakte afspraak heeft de klant geen recht op een tegemoedkoming.

9. Aansprakelijkheid van GCV VITAMINA

The Wellness Room sluit elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet in hoofde van The Wellness Room. Elke klant is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch The Wellness Room, noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van de klant.

10. Gebruik van de inrichting

Indien er schade wordt aangericht aan de inrichting of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal worden doorgerekend aan de klant. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. GCV VITAMINA behoudt ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of uit de inrichting te ontzetten.

11. Diversen

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 6e kanton te Antwerpen.
© 2019 HuidTherapie Zuid - Antwerpen | 049-5233336 | Sally@huidtherapiezuid.shop | Onderdeel van the Wellness Room - Antwerpen
Hallo, waarmee kunnen wij u helpen?
Type hieronder uw bericht voor direct contact.